Гадаадад зорчих, цагаачлах Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх хориотой бараа

Хориглосон бараа гэж улс орны аюулгүй байдлыг хангах, ард түмний түүх соёлын дурсгалт зүйл, хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгын үүднээс олон улсын гэрээ конвенц, тухайн орны хууль тогтоомжийн дагуу улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон барааг хэлнэ.

Мансууруулах бодис, тэдгээрийг үйлдвэрлэх, хэрэглэхэд зориулсан багаж, хэрэгсэл, мансууруулах ургамал-ыг Монгол Улсын Их Хурлын 1998 оны 05 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын хилээр гаргах, оруулахыг хориглосон:

А. Мансууруулах бодис, ургамал

Үнэртэн, гоо сайхан, эм бэлдмэлийн үйлдвэрлэлд эсвэл шавьж буюу мөөгөнцрийн эсрэг ашиглах, шинэ, хатаасан, бүтэн буюу хэсэгчилсэн, буталсан буюу нунтагласан ургамал, ургамлын хэсэг / үр жимс нь орно/.

Үүнээс:

Бусад:

-Олсны ургамал, Кокагийн навч, Каннабис, Намууны сүрэл, Лак, байгалийн нунжгай, давирхай, нунжгай давирхай, тослог давирхай /бальзам, гүргэм гэх мэт /. Үүнээс:

Бусад:

-Олсны ургамлын давирхай, жили, Каннабисын давирхай , Хүчилтөрөгчийн үүрэг бүлэг бүхий амино-нэгдэл Үүнээс:

Бусад:

-Ацетипметадол (INN) 3-ацетокси-6-диметиламино-4.4-дифенилгептан, L-Альфацетилиметадол , Альфацетилметадол, Альфаметадол (INN)-6- диметиламино-4.4-дифенил-3- гептон-3-ол, Напсилат, Метадол, Левопропоксифен (INN),  Бетацетилметадол (INN) а-3-ацетокси-6-диметиламино-4.4-дифенилгентан, Бетаметадол (INN) в-6-диметиламино-4.4-дифенил- 3-гептан-3-ол, Димефентанол (INN) 6-диметиламино-4.4-дифенил-3- гептан-3-ол, Норациметадол (INN) (+-)- а-3-ацетокси-6- метиламино-4.4- дифенилгентан, Норациметадол клюконат, Норациметадол гидрохлорид, Декстропропоксифен (INN), Декстропропоксифен гидрохлорид, Левацетилметадол (INN), Леводропоксифен (INN), Дименоксадол (INN), Дименоксадол гидрохлорид, Димепгентанол (INN), Димепгентанол гидрохлорид, Аминоальдегид, аминокетон ба аминохинон (нэгээс дээш төрлийн  хүчилтөрөгчийн үүрэгт бүлэг агуулсан бусад), тэдгээрийн давс, Амино- хүчил, түүний нийлмэл эфир (нэгээс дээш төрлийн хүчилтөрөгчийн үүрэгт бүлэг агуулснаас бусад), тэдгээрийн давс. Үүнд:

- Изаметадон (INN) 6-диметиламино-5-метил- 4.4 дифеннилгексан-3-он, d-Изометадон, I-Изометадон, Изометадон гидробром, Изометадон гидрохлорид, Метадон (INN), d- Метадон,  i- Метадон,  Метадон гидробромид,  Метадон гидрохлорид, Метадон устөрөгч тартрат (битартрат), Норметадон (INN), Норметадон 2,6- ди-терт- бутилнафтален дисульфонат, Норметадон гидробромид, Норметадон гидрохлорид, Норметадон метилиодид, Норметадон ацетат, Норметадон пикрат, Рерар, Рерар гидрохлорид

-  Бусад:

-  Тилидин (INN) (+-) –этил-транс-2- (диметиламино)-1 –фенил-3, циклогексен-1-карбоксилат, Тилидин гидрохлорид, Амино-спирт-фенол, амино- хүчил-фенол, хүчилтөрөгчийн үүрэг    бүхий бүлэгтэй бусад амино нэгдэл. Үүнд:

-  Дименоксадол (INN), Карбоксиамидийн үүрэгт бүлэг бүхий нэгдэл, нүүрсхүчлийн амидын үүрэгт бүлэг бүхий нэгдэл. Үүнээс:

- Флуорацета-амид

 Бусад:

- Метадон (INN)- завсрын бодис, Норметадон (INN) завсрын бодис

Зөвхөн азотын гетеро-атомтай гетероцагираг нэгдэл. Үүнээс:

Бусад:

- Ацетил-a-метилфентанил, Алфентанил (INN), Алфентанил  гидрохлорид, Аллилпродин (INN) 3-аллил-1-метил-4- пропионоксипипевридин, Аллилпродин гидрохлорид, Альфамепродин (INN), Альфапродин (INN) А-1.3-диметал-4-фенил-4-Пропионоксипипевридин, Альфапродин гидрохлорид,  Анилеридин (INN), Анилеридин дигидрохлорид, Анилеридин фосфат, Алфентанил (INN), Бензетидин (INN), Бензетидин гидробромидин,  Бензетидин гидрохлорид, Бетамепродин (INN), Бетапродин (INN), Бетапродин гидрохлорид, Безитрамид (INN),  Безитрамид гидрохлорид, Дифеноксин (INN),  Дифеноксин гидрохлорид,  Дифеноксилат (INN), Дифеноксилат гидрохлорид, Дипинанон (INN),  Дипинанон гидрохлорид,  Дипинанон гидробромид,  Дифеноксин (INN),  Этоксеридин (INN), Этоксеридин гидрохлорид, Фентанил (INN), Фентанил цитрат,  Р- Фентанил,  Р- Фентанил гидрохлорид, Р- Фторфентанил, Р- Фторфентанил гидрохлорид, Фенампромид (INN), гидрохлорид, Феноперидин (INN), Феноперидин гидрохлорид, Феназоцин (INN), Феназоцин гидробромид, Феназоцин гидрохлорид, Феназоцин мелисит, Фуретидин (INN), b-Гидроксифентанил, b-Гидроксифентанил гидрохлорид метилфентанил,  (+ )-цис - b-Гидрокси-3-m, b-Гидрокси-3-метилфентанил, b-Гидрокси-3-метилфентанил гидрохлорид, Гидроксипетидин (INN),  Гидроксипетидин гидрохлорид,  Кетобэмиден (INN),  Кетобэмиден (INN) гидрохлорид,  Норпипанон (INN), Норпипанон гидрохлорид, Норпипанон гидробромид,  Метазоцин (INN),  Метазоцин гидрохлорид,  Метазоцин гидробромид,  3-Метилфентанил,  3-Метилфентанил гидрохлорид,  a-Метилфентанил,  a-Метилфентанил гидрохлорид, МРРР, МРРР гидрохлорид, Петидин (INN), Петидин (INN) гидрохлорид, Петидин (INN) завсрын бодисА, Петидин (INN) завсрын бодисБ, Петидин (INN) завсрын В гидрохлорид, Петидин (INN) завсрын В гидробромид, Петидин (INN) завсрын С, Пиминодин (INN), Пиминодин дигидрохлорид, Пиминодин эсилит, Пиритрамид (INN), Проперидин (INN), Проперидин гидрохлорид, Пропарим (INN), Пропарим фумарат, Тримеперидин (INN), Тримеперидин гидрохлорид,  Хинолин буюу изохинолиний цагираг систем (устөрөгчсөн буюу устөрөгчөөгүй) агуулсан цаашид шахаагүй нэгдэл, Бүтцэндээ пиримидиний цагриг агуулсан (устөрөгчсөн буюу устөрөгчөөгүй) буюу пиперазиний цагриг агуулсан нэгдэл. Үүнд:

-  Дротебанол (INN),  Левометорфан (INN), Левометорфан гидробромид, Левометорфан устөрөгчит тартрат (витартрат) Левофенацетилморфан (INN), Левофенацетилморфан гидрохлорид, Левофенацетилморфан метилсульфонат, Леворфанол (INN), Леворфанол устөрөгчит тартрат (витартрат), Леворфанол гидрохлорид, Норлеворфанол (INN), Норлеворфанол гидробромид, Норлеворфанол гидрохлорид, Феноморфан (INN), Феноморфан гидробромид, Феноморфан устөрөгчит тартрат (витартрат), Феноморфан метилбромид, Рацеметорфан (INN), Рацеметорфан (INN) гидробромид, Рацеметорфан (INN) устөрөгчит тартрат (витартрат), Рацеморфан (INN), Рацеморфан (INN) гидробромид, Рацеморфан (INN) гидрохлорид, Рацеметорфан (INN) устөрөгчит тартрат (витартрат), Зөвхөн азотын гетеро-атомтай гетероцагриг нэгдэл. Үүнээс:

Бусад:

- Метазоцин (INN), Этонитазен (INN), Этонитазен гидрохлорид, Феназоцин (INN), Прогентазин (INN), Прогентазин цитрат, Прогентазин гидробромид, Прогентазин гидрохлорид, Клинотазен (INN),  Клинотазен гидрохлорид, Клинотазен месилит, Нуклейн /бөөм/-ий хүчил ба түүний давс, гетероцагригт бусад нэгдэл. Үүнээс:

Бусад:

- Декстроморамид (INN), Декстроморамид дигидрохлорид, Декстроморамид устөрөгчит тартрат (витартрат), Диэтилтиамбутен (INN), Диэтилтиамбутен гидрохлорид,  Диэтилтиамбутен, Диметилтиамбутен (INN), Диметилтиамбутен гидрохлорид, Диоксафетил бутират (INN), Диоксафетил бутират гидрохлорид, Левоморамид (INN), Левоморамид дигидрохлорид, Морамид-завсрын бодис, Морфериден (INN), Морфериден дигидрохлорид, Морфериден пикрат, Метилтиофентанил, a-Метилтиофентанил гидрохлорид, 3 –Метилтиофентанил, 3 –Метилтиофентанил гидрохлорид, ( + ) –цис- 3- Метилтиофентанил, ( + ) –цис- 3- Метилтиофентанил гидрохлорид, Фенадоксон (INN), Фенадоксон гидрохлорид, Фуретидин (INN), Фуретидин гидробромид, Фуретидин метилиодид, Фуретидин пикрат, Рацеморамид (INN), Суфентанил (INN), Суфентанил цитрат, Этилметилтиамбутен (INN), Этилметилтиамбутен гидрохлорид, Тиофентанил,Тиофентанил гидрохлорид

Ургамлын гаралтай байгалийн буюу нийлэг алкалиод, тэдгээрийн давс, энгийн ба нийлмэл эфир, бусад уламжлал. Үүнээс:

Хар тамхины алкалиод, түүний уламжлал, тэдгээрийн давс

- Хинин модны алкалоид, түүний уламжлал, тэдгээрийн давс. Үүнд:

- Ацеторфин (INN), Ацеторфин гидрохлорид, Ацетилдигидрокодени, Ацетилдигидрокодени гидрохлорид, Ацетилморфен, 3- Ацетилморфен, 6- Ацетилморфен,  Бензоилморфин, Бензилморфин, Бензилморфин гидрохлорид, Бензилморфин месилит, Бензилморфин, Кодеин, Кодеин ацетат, Кодеин фосфат, Кодеин аллобарбитурат, Кодеин барбитурат, Кодеин камфосульфонат, Кодеин цитрат, Кодеин циклобарбитурат, Кодеин циклопентобарбитурат, Кодеин 6-глюкуронид, Кодеин гидробромид, Кодеин гидрохлорид,  Кодеин гидроиодид, Кодеин метилбромид, Кодеин фенобарбитурат, Кодеин резинат, Кодеин салицилат, Кодеин сульфат,  Кодеин N-оксид,  Кодеин N-оксид гидрохлорид, Кодеин сульфат, Дезоморфин (INN), Дезоморфин гидрохлорид, Дезоморфин гидробромид, Дезоморфин сульфат, Дигидрокодеин (INN), Дигидрокодеин гидрохлорид, Дигидрокодеин устөрөгч тартрат (битартрат), Дигидрокодеин фосфат, Дигидрокодеин резинат, Дигидрокодеин тиоцианат, Дигидроизоморфин гидриодид, Дигидроизоморфин гидрохлорид, Дигидроизоморфин пиктат, Дигидроизоморфин, Эторфин (INN), Эторфин гидрохлорид, Эторфин 3- метилийн эфир, Этилморфин, Этилморфин гидрохлорид, Этилморфин камфосульфонат, Этилморфин гидробромид, Этилморфин метилиодид, Этилморфин фенобарбитурат, Героин, Героин гидрохлорид, Героин метилиодид, Гидрокодон (INN), Гидрокодон цитрат, Гидрокодон гидриодид, Гидрокодон гидрохлорид, Гидрокодон устөрөгчит  тартрат (битартрат), Гидрокодон метилиодид, Гидрокодон фосфат, Гидрокодон резинат, Гидрокодон терефталат, Гидроморфинол (INN), Гидроморфол гидрохлорид, Гидроморфол тартрат (битартрат), Гидроморфон (INN), Гидроморфон гидрохлорид, Гидроморфон сульфат, Гидроморфон терефталат, Морфин, Морфин ацетит, Морфин цитрат, Морфин 3.6-диглюкуронид, Морфин диметилийн эфир, Морфин глюконат, Морфин 3-глюкуронид, Морфин 6-глюкуронид, Морфин 3-B D глюкуронид, Морфин 6-B D глюкуронид, Морфин гидриодид, Морфин гидробромид, Морфин гидрохлорид, Морфин гипофосфит, Морфин изобутират, Морфин лактат, Морфин меконат, Морфин метилбромид, Морфин метилхлорид, Морфин метилиодид, Морфин метилсульфонат, Морфин мукат, Морфин нитрат, Морфин фенилпропионат, Морфин фосфат, Морфин фталат, Морфин стеарат, Морфин сульфат, Морфин тартрат, Морфин валерат, Морфин – N- оксид, Морфин – N- оксид куанит, Мирофин (INN), Мирофин гидрохлорид, Метилдезорфин (INN), Метилдезорфин гидрохлорид, Метилдигидроморфин (INN), Метопон (INN), Метопон гидрохлорид, Никокодин (INN), Никокодин гидрохлорид,  Никодикодин (INN),  Никоморфин (INN), Никоморфин гидрохлорид,Норкодеин (INN),  Норкодеин ацетат, Норкодеин гидриод, Норкодеин гидрохлорид, Норкодеин нитрат, Норкодеин платинихлорид, Норкодеин сульфат, Норморфин (INN), Норморфин гидрохлорид, Оксикодон (INN), Оксикодон камфосульфат, Оксикодон гидрохлорид, Оксикодон устөрөгч тартрат битартрат, Оксикодон пектанит, Оксикодон фенилпропионат, Оксикодон фосфат, Оксикодон тереталат, Оксиморфон (INN), Оксиморфон гидрохлорид ,Фолькодин (INN), Фолькодин устөрөгчит тартрат битартрат, Фолькодин фитрат, Фолькодин гваяколсульфонат, Фолькодин гидрохлорид, Фолькодин фенилацетат, Фолькодин фосфат, Фолькодин сульфат, Фолькодин тартрат, Тебакон (INN), Тебакон гидрохлорид, Тебайн устөрөгчит тартрат битартрат, Тебайн оксалат, Тебайн салицилат

Бусад:

- Экгонин, түүний экгонин ба кокаин болж хувирах нийлмэл эфир ба  уламжлалууд, Экгонин бензиолэтилийн нийлмэл эфир, Экгонин бензоилпропилийн нийлмэл эфир, Экгонин циннамоилметилийн нийлмэл эфир, Экгонин 2.6-диметил- бензоилметилийн эфир, Экгонин гидрохлорид, Экгонин метилийн нийлмэл эфир, Экгонин метил эфирийн гидрохлорид, Экгонин фенилацетилметилийн нийлмэл эфир, Кокаин, d-Кокаин, Кокаин бензоат, Кокаин борат, Кокаин цитрат, Кокаин формат, Кокаин  гидриодид, Кокаин гидробромид, Кокаин гидрохлорид, Кокаин лактат, Кокаин нитрат, Кокаин  салицилат, Кокаин сульфат, Кокаин тартрат

Б. Мансууруулах бодисыг үйлдвэрлэх буюу хэрэглэхэд  зориулсан  багаж хэрэгсэл

Байгаль орчны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал 1995 оны 139/А/148 дугаар хамтарсан тушаалын дагуу Мансуурагч намуу (Papaver somniferium), Таримал олс (Cannabis sativa) Хогийн олс (Cannabis ruderalis) Монгол Улсын хилээр оруулах, гаргахыг хориглоно.

Монгол Улсын Их Хурлын 1999 оны 11 дүгээр тогтоолын дагуу бүх төрлийн спирт Монгол улсын хилээр оруулахыг хориглоно.

УИХ-ын 2012 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу Судалгаа, шинжилгээний зориулалттайгаас бусад, 80% эсвэл түүнээс дээш хатуулагтай этилийн хувилаагүй спиртийг Монгол Улсын хилээр оруулахыг хориглоно.

Дархлалын олдмол хомсдол өвчнөөс сэргийлэх тухай хууль /1993/-ийн дагуу дархлалын олдмол хомсдол өвчний халдваргүй нь баталгаажаагүй цус, цусны бүтээгдэхүүн, эд эрхтэн Монгол Улсын хилээр оруулахыг хориглоно.

Засгийн газрын 1994 оны 32 дугаар тогтоолын дагуу зайлшгүй хяналтанд байх, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх зориулалттай эд эрхтэн, донорын цус Монгол Улсын хилээр оруулахыг хориглоно.

Хүн эмнэлэгт хэрэглэх хатаасан, нунтагласан буюу нунтаглаагүй булчирхай, бусад эрхтэн; хүн эмнэлэгт хэрэглэх булчирхай болон бусад эрхтэний ханд, тэдгээрийн ялгарал, шүүрлийн ханд; гепарин, түүний давс; эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэх, бусад газар заагаагүй хүн, мал, амьтны гаралтай бусад бодис. Үүнээс

Хатаасан, нунтагласан буюу нунтаглаагүй булчирхай, бусад эрхтэн

Булчирхай болон бусад эрхтэний ханд, тэдгээрийн ялгарал, шүүрлийн ханд

Бусад

 Донорын цус, оношилгоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх зориулалттай мал, амьтны цус;  эсрэг ийлдэс, цусны бусад фракц, биологийн ба бусад аргаар гарган авсан дархлалын хувирмал бэлдмэл; вакцин хор, бичил биетны өсгөвөр (хөрөнгөрцрөөс бусад) ба эдгээртэй төстэй бүтээгдэхүүн. Үүнээс:

Эсрэг ийлдэс  ба цусны бусад фракц, биотехнологийн болон бусад аргаар гарган авсан дархлалын хувирмал бэлдмэл

Хүн эмнэлгийн зориулалттай вакцин

Бусад

Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль /1993 /-ийн дагуу гойд ашиг шимт мал, түүний үр, үр хөврөл /

/Гойд ашиг шимт мал, түүний үр, үр хөврөлийг зохих журмын дагуу олон улсын генийн банкинд хадгалуулахаас бусад тохиолдолд /

 

Адуу, илжиг, луус ба хөдий луус. Үүнээс
Адуу

Үхэр

Хонь, ямаа

Бусад мал, амьтан. Үүнээс:

Тэмээ

Бусад газар заагдаагүй, амьтны гаралтай бусад бүтээгдэхүүн, БТКУС-ийн 1 буюу 3 дугаар бүлэгт заагдсан, хүнсэнд тохирохгүй үхсэн амьтад. Үүнээс:

Бухын үр

Үржлийн мал, амьтны үр /бухын үр орохгүй/

Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хууль /1998/-н дагуу САДАР САМУУНЫГ СУРТАЛЧИЛСАН ХЭВЛЭЛ, НОМ ЗОХИОЛ, КИНО, ДҮРС БИЧЛЭГ, ЗУРАГ БОЛОН БУСАД ЗҮЙЛС Ном, сонин, зурагт хуудас нь Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системийн 49-р бүлэгт хамаарах бөгөөд түүн дотор садар самууныг сурталчилсан ном, сонин,  зурагт хуудас гэсэн тусгай  код байхгүй тул энэ бүлэг барааг бүлгээр,  код заалгүй оруулав. Энэ бүлэг барааг зөвхөн садар самууныг сурталчилсан ном, зохиол, кино, дүрс бичлэг гэж мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн хориглоно.

Байгалийн ургамлын тухай хуулийн /1995 / 13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу Сибирь хуш (Pinus subirica)-ны үр-самар /ЗГ-ын 2015 оны 485-р тогтоолоор өөрчилсөн/-г Монгол Улсын хилээр гаргахыг хориглоно.

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР ТАРИФЫН БУС ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ БҮЛЭГ ЖАГСААЛТ

Барааны нэр

Хууль эрх зүйн актууд

Нэвтрүүлэх ялгаа

Зөвшөөрөл олгох байгууллага

1

Үржлийн мал, амьтан

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Гаргах

ХХААХҮЯ

Мал эмнэлэг үржлийн газар

2

Нэн ховор амьд амьтан

Амьтны тухай хуулийн 36.1

гаргах

БОАЖЯ

3

Нэн ховор амьтнаас бусад амьд амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, судалгааны сорьц, дээж

Амьтны тухай хуулийн 36.2

Гаргах

БОАЖЯ

4

Ургамал, ургамлын олон наст үндэс, үндэслэг иш, булцуу

Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 17.1, 17.3

Гаргах

БОАЖЯ

5

Судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар, эсхүл эцсийн бүтээгдэхүүн болгосон нэн ховор, ховор ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд, зүйл

Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 17.4, 17.5

Гаргах

БОАЖЯ

6

Озон задлах бодис

Агаарын тухай хууль

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль ЗГ-ын 2007 оны 95 дугаар тогтоол

Оруулах

Озоны үндэсний алба

7

Согтууруулах ундаа

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Оруулах

ХХААХҮЯ

8

Тамхи

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

оруулах

ХХААХҮЯ

9

Бүх төрлийн шатахуун

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Оруулах

АМГТГ

10

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

оруулах

Мал эмнэлэг үржлийн газар

11

Ургамал хамгаалахад ашиглах бодис

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль

оруулах

ХХААЯ, БОАЖЯ

12

Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Оруулах

ХХААЯ

13

Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөмж протез

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

оруулах

Эрүүл мэндийн яам

14