Жижиг дунд үйлдвэрлэл Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх

Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч гэдэгт

 • Контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 199-өөс дээшгүй бөгөөд 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн;
 • Контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 149-өөс дээшгүй бөгөөд 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий бөөний худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн;
 • Контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 199-өөс дээшгүй бөгөөд 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн;
 • Контрактр, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 49-өөс дээшгүй бөгөөд 1 тэрбум төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн;
 • Контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 19-өөс дээшгүй бөгөөд үйлдвэрлэл эрхэлдэг, эсхүл контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо нь 9-өөс дээшгүй бөгөөд худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг, 50-250 сая төгрөг хүртэлх жилийн борлуулалтын орлого бүхий жижиг үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэн.
 • Таны судалсан байвал зохих хууль бусад эрх зүйн акт

 • Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль (2007 он)  ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын Тогтоол (2007 он) ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай монгол улсын засгийн газрын тогтоол (2015 он ) ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай монгол улсын засгийн газрын тогтоол (2014 он ) ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зөвлөгөөний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Түр журам батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол (2016 он ) ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай монгол улсын засгийн газрын тогтоол (2019 он ) ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Хүнс, хөдөө аж ахуйн жижиг үйлдвэрлэл-шинэ технологи сан байгуулах тухай (2004 он ) ЭНД дарж үзнэ үү.
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох, төсөл сонгон шалгаруулах журам ЭНД дарж үзнэ үү.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

 • Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль тогтоомж болон жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих;
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих;
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбар, чиглэлийн талаар санал боловсруулж, Засгийн газарт оруулж шийдвэрлүүлэх;
 • Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид үзүүлэх төрийн үйлчилгээг нээлттэй, шуурхай хүргэх, шат дамжлагыг багасгах, хяналт, бүртгэл, зөвшөөрлийн тогтолцоог боловсронгуй болгох арга хэмжээ авах санал боловсруулж зохих байгууллага, албан тушаалтанд тавьж шийдвэрлүүлэх;
 • Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудлаар Монголын худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, төрийн бус бусад байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох;
 • Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудлаар Монголын худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, төрийн бус бусад байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох;
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийн талаар шаардлагатай судалгааг тогтмол явуулж, үр дүнг нийтэд мэдээлэх;
 • Хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэд жижиг, дунд үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих талаар санал, зөвлөмж гаргах  чиг үүрэг бүхий Жижиг, дунд үйлдвэрийн үндэсний зөвлөл байна.

Зөвлөлийн дарга нь жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн байна. Зөвлөл 15 хүртэл гишүүнтэй байх бөгөөд байгууллагын төлөөллөөс бүрдэнэ:

 • Барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;
 • Зам, тээвэр, холбоо, аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;
 • Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;
 • Түлш, эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;
 • Хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;
 • Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба;
 • Монголын худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим;
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 өдрийн дотор жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бүртгэлд бүртгэж, дараахь ажиллагааг хийнэ:

 • Иргэнд гэрчилгээ олгох;
 • Аж ахуйн нэгжид гэрчилгээ олгох.

Зөрчлийн тухай хуулиас: Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль зөрчих

 1.Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо, жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь хуульд заасан хязгаараас хэтэрснийг бүртгэх байгууллагад мэдэгдээгүй бол хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч дараах эрх эдэлнэ:

 • Жижиг, дунд үйлдвэр, үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар төрөөс хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд хамрагдах, хөнгөлөлттэй зээл, санхүүгийн дэмжлэг авах;
 • Төрийн байгууллага, албан тушаалтны хууль бус аливаа шийдвэр, шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзах, зохих журмын дагуу гомдол гаргах;
 • Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид зориулан төрийн болон төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулж буй сургалтад хамрагдах, мэдээлэл, зөвлөгөө авах;
 • Хуулиар олгосон бусад эрх.

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч дараах үүрэг хүлээнэ:

 • Контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын тоо, жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн 5.1-д заасан хязгаараас хэтэрсэн тохиолдолд энэ тухай бүртгэх байгууллагад мэдэгдэж бүртгэлээс хасуулах;
 • Хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны хууль ёсны шийдвэр, шаардлагыг биелүүлэх;
 • Зохих стандарт, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх;
 • Байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, дэвшилтэт техник, технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх;
 • Импортыг орлох, экспортод чиглэсэн бараа, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэл баримтлах;
 • Үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэх;
 • Ажиллагчдын мэдлэг, туршлага, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, удирдлага, менежментийн арга барилыг сайжруулах;
 • Ажиллагчдын нийгмийн хамгааллын баталгааг хангах, хуулиар тогтоосон хэмжээнээс доошгүй цалин хөлс олгох;
 • Хуулиар хүлээсэн бусад үүрэг.

Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид зориулсан мэдээллийн санг жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эрхлэн хөтөлнө.

Мэдээллийн сан

 • Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын хууль тогтоомж, төрийн байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан холбогдох бусад эрх зүйн актууд /журам, заавар, тушаал, аргачлал/;
 • Шинэ техник, технологийн зах зээлийн үнэ, техникийн үзүүлэлтийн талаархи мэдээлэл;
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах захиалга;
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийг санхүүжүүлэх гадаад, дотоодын буцалтгүй тусламж, зээлээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн тухай мэдээлэл;
 • Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид зориулан гадаад, дотоодод зохион байгуулах үзэсгэлэн, худалдааны тухай мэдээлэл;
 • Хуулиар нууцад хамааруулаагүй бусад мэдээлэл;

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлэхэд шаардагдах материалын жагсаалт (Аж ахуйн нэгж )

 1. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлэх тухай хүсэлтээ ХХААХҮЯ-ны Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт гэж хаяглан албан бичгээр ирүүлэх ба доорх зүйлсийг тусгасан байх. Үүнд:-Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны чиглэл-Тодорхойлолтын зориулалт-Байгууллагын албан ёсны хаяг, утасны дугаар, цахим хаяг
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Ажиллагчдыг нийгмийн даатгалд хамруулсан тухай тодорхойлолт. Дараах баримт бичгийн аль нэгнийг хүчин төгөлдөрт тооцно. Үүнд: -Харъяа дүүрэг/ сумын Нийгмийн даатгалын хэлтсийн тодорхойлолт (даатгуулагчийн тоог тусгах)-Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт / цахимаар эсвэл ТҮЦ машинаас авсан тодорхойлолт/
 4. Өмнөх жилийн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан /www.e-tax.mn, маягт-ТТ-02 /
 5. Өмнөх жилийн санхүүгийн баталгаажсан тайлан /www.e-balance.mof.gov.mn/
 6. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн лавлагаа /ТҮЦ машины лавлагаа эсвэл УБЕГ-аас авсан лавлагаа /
 7. Тус компанид 20 болон түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг өөр компани байдаг бол тэдгээр компаниудын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт, өмнөх жилийн санхүүгийн болон татварын баталгаажсан тайлангийн хуулбарыг хавсаргах

 Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлэхэд шаардлагатай материалын жагсаалт /ИРГЭН/

 1. Өргөдөл / ХХААХҮЯ-ны Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт гэж хаяглах /
 2. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас гаргасан маягт. Хүсэлтийн маягтыг үзнэ үү. /Яамнаас гаргасан энэ маягтыг бөглөнө /

 

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧИЙН БҮРТГЭЛД

БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭНИЙ ХҮСЭЛТ

 

 1. Хүсэлт гаргасан огноо:               __ __ __ __ . __ __ . __ __.

өргөдөл гаргагч бөглөнө     

           

 1. Регистрийн дугаар:                                 __ __ __ __ . __ __ . __ __.

өргөдөл гаргагч бөглөнө

 

 1. Ургийн овог: ..............................................

 

 1. Эцэг /эхийн/ нэр: ........................................ Нэр:............................................

өргөдөл гаргагч бөглөнө

 

 1. Иргэний оршин суугаа хаяг: (иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн хаягаар байна.)
 1. Аймаг, дүүрэг ...................................
 2. Сум, хороо.........................................
 3. Баг, гудамжны нэр, хороолол:.......................................
 4. Гудамж, байшин: ............................................................
 5. Хашаа, хаалга: ...............................................................
 6. Шуудангийн хайрцаг: .....................................................
 7. Цахим хаяг: ....................................................................
 8. Холбоо барих утас: .......................................................
 1. Эрхэлж буй үйл ажиллагааны төрөл:  /аль тохирох нүдэнд Ö тэмдэглэгээ хийнэ/

Үйлдвэр (  )                   Үйлчилгээ (  )              Худалдаа (  ) 

 1. Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл :

Үндсэн үйл ажиллагаа:         1..............................................................................

2..............................................................................

Туслах үйл ажиллагаа         1..............................................................................

2 .............................................................................

 1. Нийт ажиллагсдын тоо:

            9.1 Контракт байгуулсан иргэний тоо ...........

            9.2 Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан иргэний тоо .............

 1. Жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ: /аль тохирох нүдэнд Ö тэмдэглэгээ хийнэ/

0-10 сая төг

 

10-250 сая төг

 

250-1000 сая төг

 

1000-1500 сая төг

 

 

 

Үнэн зөв бөглөсөн:

 

Овог нэр

 

Гарын үсэг

 

 

 

 

...........он....... сар........өдөр

                                                                 

 1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /иргэний үнэмлэхийн хаяг дээрээ оршин суудаггүй бол шилжилт хөдөлгөөн хийснийг тэмдэглэсэн нарийн хуудсыг хамт хуулбарлах эсвэл ТҮЦ машины лавлагаа /
 2. Контракт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдыг нийгмийн даатгалд хамруулсан тухай нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт /НД-ын дэвтрийн хуулбар эсвэл ТҮЦ машины лавлагаа/
 3. Харьяа татварын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн жилийн татвар тодорхойлох хуудас буюу татварын цэнхэр дэвтэр, түүний хуулбар

 

Агуулга анх оруулсан: 2019-06-14 Шинэчилсэн: 2019-06-14

Мэдээ мэдээлэл