Мэдээллийн сан Хүний эрх, Үндсэн хууль

# Нэр Хэлбэр
1 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2016 он №4 PDF файл
2 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2016 он №5 PDF файл
3 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2017 он №1 PDF файл
4 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2017 он №2 PDF файл
5 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2017 он №3 PDF файл
6 Газрын эрх зүй PDF файл
7 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ЭДЭЛБЭРИЙН ХЭЛБЭР, ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН ХЭЛБЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
8 ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙГ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖААР БАТАЛГААЖУУЛАХ PDF файл
9 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, ГЭРЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД НӨХӨН АВАХ PDF файл
10 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД НӨХӨН АВАХ PDF файл
11 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ PDF файл
12 ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ГАЗРААР ДАМЖУУЛАН АВСАН ӨМЧИЛСӨН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
13 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖААР ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛСАН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
14 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖААР ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛСАН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
15 ӨМЧИЛСӨН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН ХАЯГ СОЛИХ PDF файл
16 ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН ХЯНАН БАТАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ PDF файл
17 ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛАХ PDF файл
18 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ БАРЬЦААНД БҮРТГЭЛТЭЙ ЭСЭХ ЛАВЛАГАА PDF файл
19 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ БАРЬЦААНД БҮРТГЭЛТЭЙ ЭСЭХ ЛАВЛАГАА PDF файл
20 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНААС ЧӨЛӨӨЛӨХ PDF файл
21 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНААС ЧӨЛӨӨЛӨХ PDF файл
22 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНД БҮРТГҮҮЛЭХ PDF файл
23 КАДАСТРЫН ЗУРГААР ҮЙЛЧЛЭХ PDF файл
24 ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БАРИЛГА, БАЙШИН, ХАЯГ ДУГААР БҮРТГЭХ PDF файл
25 ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧИЙН ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
26 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
27 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ PDF файл
28 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
29 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ НЭГТГЭХ, ХУВААХ PDF файл
30 НД №7 PDF файл
31 НД №8 PDF файл
32 НД №10 PDF файл
33 НД №10а PDF файл
34 НД №11а PDF файл
35 Ажилгүйдлийн тэтгэмж PDF файл
36 Нийгэм хамгаалал PDF файл
37 Худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
38 Бараа бөөнөөр худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
39 Хашаа, байшин худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
40 Үнэт цаас худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
41 Бизнесийн мэдээллийн нууцыг хадгалах гэрээ PDF файл
42 Ноу-Хау /нууц/ худалдан авах гэрээ PDF файл
43 Арилжааны гэрээ PDF файл
44 Бараа арилжих гэрээ PDF файл
45 Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
46 Тээврийн хэрэгсэл худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
47 Газар худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
48 Худалдах, худалдан авах гэрээ /Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл/ PDF файл
49 Бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ PDF файл
50 Өргөн хэрэглээний бараа бэлтгэн нийлүүлэх тухай гэрээ PDF файл
51 Бүтээгдэхүүнийг удаан хугацаанд аж ахуйн харилцааны дагуу бэлтгэн нийлүүлэх тухай гэрээ PDF файл
52 Барааг зуучлалын байгууллагаар дамжуулан бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ PDF файл
53 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх нийлүүлэх гэрээ PDF файл
54 Бэлтгэн нийлүүлэх материал, түүхий эдийг дахин боловсруулах тухай гэрээ PDF файл
55 Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ PDF файл
56 Аудитын үйлчилгээ үзүүлэх тухай гэрээ PDF файл
57 Маркетингийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ PDF файл
58 Зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ PDF файл
59 Комиссийн гэрээ PDF файл
60 Зээлийн гэрээ PDF файл
61 Агуулахад эд хөрөнгө хадгалуулах гэрээ PDF файл
62 Даалгаврын гэрээ /хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх/ PDF файл
63 Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ /хувь хүмүүсийн хоорондох гэрээ/ PDF файл
64 Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ /хуулийн этгээдийн хоорондох гэрээ/ PDF файл
65 Хамтран ажиллах гэрээ PDF файл
66 Ачаа тээвэрлэлтийн гэрээ PDF файл
67 Тээвэр зохион байгуулах гэрээ PDF файл
68 Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ PDF файл
69 Хөдөлмөрийн гэрээ PDF файл
70 Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ PDF файл
71 Иргэний гоц буюц ховор авъяас, өндөр ур чадварыг хөлслөн ашиглах тухай гэрээ PDF файл
72 Байр дамжуулан түрээслэх гэрээ PDF файл
73 Шинжлэх ухаан, технологийн бүтээгдэхүүнийг зохион бүтээх, дамжуулан өгөх тухай гэрээ PDF файл
74 Франчайзингийн /бүтээл ашиглах, зөвшөөрөл/ гэрээ PDF файл
75 Бүтээл ашиглах зөвшөөрлийн гэрээ PDF файл
76 Бүтээл /ном, товхимол/ хэвлэх, хэвлүүлэх гэрээ PDF файл
77 Техникийн засвар, үйлчилгээ хийх гэрээ PDF файл
78 Ажлын байрны зориулалтаар өрөө /тасалгаа/ түрээслэх гэрээ PDF файл
79 Автомашин түрээслэх тухай гэрээ PDF файл
80 Ажил гүйцэтгэх гэрээ PDF файл
81 Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ PDF файл
82 Орон сууцны барилга барих, бариулах гэрээ PDF файл
83 Судалгаа, шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх гэрээ PDF файл
84 Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх гэрээ PDF файл
85 Онолын суурь судалгааны сэдэвт ажил гүйцэтгэх гэрээ PDF файл
86 Шинжлэх ухаан, технологийн зэхэц ажлыг эргэж төлөгдөх нөхцөлтэйгээр санхүүжүүлэх гэрээ PDF файл
87 Барилгад засвар хийх гэрээ PDF файл
88 Түрээсийн гэрээ PDF файл
89 Санхүүгийн түрээсийн гэрээ PDF файл
90 Орон сууцны зориулалтын бус байр түрээслэх гэрээ PDF файл
91 Худалдааны байранд талбай түрээслэх, үйлчилгээ үзүүлэх тухай гэрээ PDF файл
92 Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
93 Орон сууц хөлслөх гэрээ PDF файл
94 Барьцааны гэрээ PDF файл
95 Орон сууцны бэлэглэлийн гэрээ PDF файл
96 Орон сууцны арилжааны гэрээ PDF файл
97 Гэрлэгчдийн эд хөрөнгийн эрхийн гэрээ PDF файл
98 Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл PDF файл
99 Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл /Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны зөвшөөрөл/ PDF файл
100 Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ PDF файл
101 Бэлэглэлийн гэрээ PDF файл
102 Сургалтын гэрээ PDF файл
103 Итгэмжлэл PDF файл
104 Тэмдэглэл PDF файл
105 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн тухай бичиг баримтыг нотариатч гэрчилсэн тэмдэглэл PDF файл
106 Итгэмжлэл /Хадгаламж захиран зарцуулах/ PDF файл
107 Итгэмжлэл /Тэтгэвэр авах/ PDF файл
108 Итгэмжлэл /Орон сууц захиран зарцуулах/ PDF файл
109 Үүрэг дуусгавар болсон тухай PDF файл
110 Итгэмжлэл /Шүүхэд төлөөлөх/ PDF файл
111 Орон сууцны өмчлөлд хамтран өмчлөгч нэмж оруулах хэлцэл PDF файл
112 Орон сууцны өмчлөлөөс хамтран өмчлөгч хасуулах хэлцэл PDF файл
113 Гэрээслэл PDF файл
114 Баталгааны гэрээ PDF файл
115 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2008 он №1 PDF файл
116 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2008 он №2 PDF файл
117 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2008 он №3 PDF файл
118 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2008 он №4 PDF файл
119 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2009 он №1 PDF файл
120 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2009 он №2 PDF файл
121 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2009 он №3 PDF файл
122 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2010 он №1 PDF файл
123 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2010 он №3 PDF файл
124 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2010 он №4 PDF файл
125 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2011 он №1 PDF файл
126 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2011 он №2 PDF файл
127 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2011 он №3 PDF файл
128 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2011 он №4 PDF файл
129 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2012 он №1 PDF файл
130 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2012 он №2 PDF файл
131 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2012 он №3 PDF файл
132 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2012 он №4 PDF файл
133 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2013 он №2 PDF файл
134 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2013 он №3 PDF файл
135 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2013 он №4 PDF файл
136 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2014 он №1 PDF файл
137 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2014 он №3 PDF файл
138 Law Review 2014 PDF файл
139 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл тусгай дугаар 2014 он PDF файл
140 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2015 он №1 PDF файл
141 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2015 он №2 PDF файл
142 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2015 он №3 PDF файл
143 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2015 он №4 PDF файл
144 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2015 он №5 PDF файл
145 Law Review 2015 PDF файл
146 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2016 он №3 PDF файл

Мэдээ мэдээлэл