Мэдээллийн сан Хүний эрх, Үндсэн хууль

# Нэр Хэлбэр
1 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2016 он №4 PDF файл
2 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2016 он №5 PDF файл
3 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2017 он №1 PDF файл
4 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2017 он №2 PDF файл
5 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2017 он №3 PDF файл
6 Газрын эрх зүй PDF файл
7 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ЭДЭЛБЭРИЙН ХЭЛБЭР, ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН ХЭЛБЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
8 ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙГ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖААР БАТАЛГААЖУУЛАХ PDF файл
9 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, ГЭРЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД НӨХӨН АВАХ PDF файл
10 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД НӨХӨН АВАХ PDF файл
11 ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ PDF файл
12 ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ГАЗРААР ДАМЖУУЛАН АВСАН ӨМЧИЛСӨН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
13 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖААР ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛСАН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
14 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖААР ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛСАН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
15 ӨМЧИЛСӨН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ЗУРГИЙН ХАЯГ СОЛИХ PDF файл
16 ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН ХЯНАН БАТАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ PDF файл
17 ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛАХ PDF файл
18 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ БАРЬЦААНД БҮРТГЭЛТЭЙ ЭСЭХ ЛАВЛАГАА PDF файл
19 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ БАРЬЦААНД БҮРТГЭЛТЭЙ ЭСЭХ ЛАВЛАГАА PDF файл
20 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНААС ЧӨЛӨӨЛӨХ PDF файл
21 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНААС ЧӨЛӨӨЛӨХ PDF файл
22 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХЭЭ БАРЬЦААНД БҮРТГҮҮЛЭХ PDF файл
23 КАДАСТРЫН ЗУРГААР ҮЙЛЧЛЭХ PDF файл
24 ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БАРИЛГА, БАЙШИН, ХАЯГ ДУГААР БҮРТГЭХ PDF файл
25 ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧИЙН ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
26 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
27 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ PDF файл
28 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨХ PDF файл
29 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ НЭГТГЭХ, ХУВААХ PDF файл
30 НД №7 PDF файл
31 НД №8 PDF файл
32 НД №10 PDF файл
33 НД №10а PDF файл
34 НД №11а PDF файл
35 Ажилгүйдлийн тэтгэмж PDF файл
36 Нийгэм хамгаалал PDF файл
37 Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл PDF файл
38 Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл /Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны зөвшөөрөл/ PDF файл
39 Итгэмжлэл PDF файл
40 Тэмдэглэл PDF файл
41 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн тухай бичиг баримтыг нотариатч гэрчилсэн тэмдэглэл PDF файл
42 Итгэмжлэл /Хадгаламж захиран зарцуулах/ PDF файл
43 Итгэмжлэл /Тэтгэвэр авах/ PDF файл
44 Итгэмжлэл /Орон сууц захиран зарцуулах/ PDF файл
45 Үүрэг дуусгавар болсон тухай PDF файл
46 Итгэмжлэл /Шүүхэд төлөөлөх/ PDF файл
47 Орон сууцны өмчлөлд хамтран өмчлөгч нэмж оруулах хэлцэл PDF файл
48 Орон сууцны өмчлөлөөс хамтран өмчлөгч хасуулах хэлцэл PDF файл
49 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2008 он №1 PDF файл
50 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2008 он №2 PDF файл
51 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2008 он №3 PDF файл
52 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2008 он №4 PDF файл
53 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2009 он №1 PDF файл
54 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2009 он №2 PDF файл
55 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2009 он №3 PDF файл
56 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2010 он №1 PDF файл
57 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2010 он №3 PDF файл
58 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2010 он №4 PDF файл
59 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2011 он №1 PDF файл
60 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2011 он №2 PDF файл
61 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2011 он №3 PDF файл
62 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2011 он №4 PDF файл
63 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2012 он №1 PDF файл
64 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2012 он №2 PDF файл
65 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2012 он №3 PDF файл
66 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2012 он №4 PDF файл
67 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2013 он №2 PDF файл
68 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2013 он №3 PDF файл
69 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2013 он №4 PDF файл
70 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2014 он №1 PDF файл
71 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2014 он №3 PDF файл
72 Law Review 2014 PDF файл
73 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл тусгай дугаар 2014 он PDF файл
74 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2015 он №1 PDF файл
75 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2015 он №2 PDF файл
76 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2015 он №3 PDF файл
77 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2015 он №4 PDF файл
78 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2015 он №5 PDF файл
79 Law Review 2015 PDF файл
80 Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл 2016 он №3 PDF файл

Мэдээ мэдээлэл