Мэдээллийн сан Захиргааны эрх зүй

# Нэр Хэлбэр
1 Захиргааны эрх зүй 1: Захиргааны акт Видео
2 Захиргааны эрх зүй 2: Хууль бус ажиллагаанаас үүссэн хохирол Видео
3 Захиргааны эрх зүй 3: Захиргааны актад гомдол, нэхэмжлэл гаргах хугацаа Видео
4 Захиргааны эрх зүй 4: Захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах ажиллагаа Видео
5 Захиргааны эрх зүй 5: Захиргааны байгууллагын "Нөхцөл байдлыг тогтоох" үүрэг Видео
6 Захиргааны эрх зүй 6: Сонсох ажиллагаа Видео
7 Захиргааны эрх зүй 7: Захиргааны үйл ажиллагааны хуульд үндэслэх зарчим Видео
8 Захиргааны эрх зүй 8: Захиргааны байгууллага Видео
9 Захиргааны эрх зүй 9: Зөрчлийн тухай ойлголт Видео
10 Захиргааны эрх зүй 10: Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа Видео
11 Захиргааны эрх зүй 11: Захиргааны гэрээ Видео
12 Захиргааны эрх зүй 12: Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа Видео
13 Захиргааны эрх зүй 13: Нийтийн ашиг сонирхол ба түүнийг төлөөлөх нэхэмжлэл гэж юу вэ? Видео
14 Захиргааны эрх зүй 14: Захиргааны хэргийн шүүхэд зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаа Видео
15 Захиргааны эрх зүй 15: Тодорхой төрлийн зөрчилд шүүгчээс шийтгэл оногдуулах ажиллагаа Видео

Мэдээ мэдээлэл