Эрх зүйн баримт бичиг Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 Боловсролын тухай хууль 2002-05-03 Монгол Улсын хууль
2 Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль 2008-05-23 Монгол Улсын хууль
3 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль /хэсэгчлэн авав/ 2001-02-01 Монгол Улсын хууль
4 Төрийн албаны тухай /хэсэгчлэн авав/ 2002-06-28 Монгол Улсын хууль
5 Хөдөлмөрийн тухай 1999-05-14 Монгол Улсын хууль
6 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 2008-05-22 Монгол Улсын хууль
7 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль 2003-01-03 Монгол Улсын хууль
8 Хүнсний тухай 2012-12-20 Монгол Улсын хууль
9 Хог хаягдлын тухай 2017-05-12 Монгол Улсын хууль
10 Сургуулийн өмнөх боловсролын талаар баримтлах бодлого 2007-12-16 17 дугаар тушаал Сайдын тушаал
11 Бага насны хүүхлийн хөгжилд эцэг эх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаас баримтлах чиглэл 2007-12-20 17 дугаар тушаал Сайдын тушаал
12 Хүүхэд өсвөр үеийнхний сургалт хүмүүжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрэм 1995-06-08 1 дүгаар тушаал Бусад эрх зүйн акт
13 Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм 2005-12-16 405 дугаар тушаал Сайдын тушаал
14 Хүүхдийн аюулгүй байдлын дүрэм 2008-11-13 68 дугаар тушаал Сайдын тушаал
15 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм 2007-02-12 41 дүгээр тушаал Сайдын тушаал
16 Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм 2008-02-14 56/64 Сайдын тушаал
17 Цэцэрлэг, ерөнхий боловсрол, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг аттестатчилах 2008-12-31 450 дугаар тушаал Сайдын тушаал
18 БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ШАГНАЛЫН ЖУРАМ 2010-10-13 451 дүгээр тушаал Сайдын тушаал

Мэдээ мэдээлэл