Эрх зүйн баримт бичиг Гаалийн харилцаа

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 Гаалийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 2008-05-20 Монгол Улсын хууль
2 Гаалийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2008-05-20 Монгол Улсын хууль
3 Татварын ерөнхий хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 2025-05-20 Монгол Улсын хууль
4 Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 2008-05-20 Монгол Улсын хууль
5 Чөлөөт бүсийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ 2015-02-15 Монгол Улсын хууль
6 Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэмжээ тогтоох тухай 1996-03-29 Монгол Улсын хууль
7 Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх онцлог бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам 2009-07-30 362 Журам
8 Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай 2012-05-22 Монгол Улсын хууль
9 Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 2017-02-02 Монгол Улсын хууль
10 Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам 2008-07-31 468 Журам
11 Заавар батлах тухай /Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийн / 2016-12-12 А/82 Журам
12 Заавар батлах тухай 2016-12-12 А/82 Журам
13 ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Галт зэвсгийг Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн/ 2015-10-12 А/74 Журам
14 Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенцид нэгдэн орох тухай 2006-05-26 Монгол Улсын хууль
15 Барааг түр хугацаагаар оруулах тухай конвенцийн В-3, C хавсралтад нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай 2007-10-18 Монгол Улсын хууль
16 Жагсаалт, үндэсний кодыг шинэчлэн батлах тухай 2011-04-19 207 Журам
17 Үндэсний кодод нэмэлт, өөрчлөлт, оруулах тухай 2011-04-19 208 Журам
18 Жагсаалт үндэсний кодыг шинэчлэн батлах тухай 2011-04-19 207 Журам
19 Үндэсний кодод оруулах тухай зарим нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай 2011-12-28 680 Журам
20 Монгол улсын хилээр тарифын бус бусад хязгаарлалттай нэвтрүүлэх бүлэг барааны жагсаалт” 1998-01-08 05 Улсын Их Хурлын тогтоол
21 Улсын хилээр лицензтэй нэвтрүүлэх кодломон барааны жагсаалт” 2002-10-25 219 Засгийн газрын тогтоол
22 “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам” 2016-06-21 A/236 Журам
23 Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам” 2008-07-31 468 Журам
24 Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар” 2016-12-12 A/82 Журам
25 Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам 2010-07-22 388 Журам
26 Тээвэрлэгч байгууллагад гаалийн итгэмжлэл олгох шалгуур” 2009-05-11 224 Журам
27 Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай” 2013-09-26 A/199 Журам
28 “Импортын барааны гаалийн үнийг шалгах, гаалийн үнийг тодорхойлох заавар” 2012-02-25 A/30 Журам
29 Гаалийн хууль тогтоомжтой холбоотой холбогдсон асуудлаар иргэн, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх журам 2008-11-11 735 Журам
30 Барааг олон улсын хэмжээнд ТИР горимоор тээвэрлэх Монголын тээвэрлэгчдэд зөвшөөрөл олгох журам 2004-12-08 38/02 Журам
31 Гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн болон зөрчихийг завдсан үйлдлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам 2008-10-06 618 Журам
32 Гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн болон зөрчихийг завдсан үйлдлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам 2008-10-06 618 Журам
33 Барааг хүлээн авахаас татгалзах гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам 2008-10-22 680 Журам
34 Барааг улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам 2008-10-22 679 Журам
35 Харьяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай 2011-03-25 134 Журам
36 Үндэсний код, хэмжих нэгжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013-12-25 A/261 Журам
37 Үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай 2013-09-26 A/199 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
38 Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-05 A/29 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
39 Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 2009-04-14 176 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
40 Тушаал хүчингүй болгох тухай 2017-12-07 A/269 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
41 Тушаал хүчингүй болгох тухай 2018-05-15 A/95, A/92 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
42 Тушаал хүчингүй болгох тухай 2016-09-26 02/24 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
43 Тушаал хүчингүй болгох тухай 2016-10-28 А/45 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
44 Тушаал хүчингүй болгох тухай 1997-02-27 112/А/27 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
45 Тушаал хүчингүй болгох тухай 1999-12-29 А/197/349/513/199/407 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
46 Тушаал хүчингүй болгох тухай 1997-10-21 А/201/292/91 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
47 Төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-08-14 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
48 Падаан, баримт, гэрчилгээний загвар, журам батлах тухай 2016-12-08 A/22 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
49 Маягт, журам батлах тухай 2016-06-21 A/238 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
50 Бүрэн буюу бүрэн бус суудлын автомашин, суудлын автомашины кузовыг тодорхойлон ангилах 2016-11-29 A/62 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
51 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2012-12-06 А/227 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
52 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-19 А/285 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
53 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2014-06-10 А/105 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
54 Журам батлах тухай 2016-02-24 А/43 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
55 Журам батлах тухай 2008-10-10 660 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
56 Журам батлах тухай 2016-12-12 А/79 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
57 Журам батлах тухай 2007-03-29 174 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
58 Журам батлах тухай 2009-06-18 298/41 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
59 Журам батлах тухай 2016-12-12 А/80 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
60 Журам батлах тухай 2016-12-12 А/81 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
61 Журам батлах тухай 2008-07-31 468 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
62 “Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь хэмжээ батлах тухай” 1999-06-03 27 Улсын Их Хурлын тогтоол
63 Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь хэмжээ батлах тухай” 1999-06-03 27 Улсын Их Хурлын тогтоол
64 ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХӨНГӨЛӨХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ 2020-08-28 85774 Монгол Улсын хууль

Мэдээ мэдээлэл