Эрх зүйн баримт бичиг Нийгмийн хамгааллын салбар

# Эрх зүйн акт Огноо Дугаар Төрөл
1 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ /хэсэгчилэн авав/ тест 1992-01-13 Монгол Улсын хууль
2 АЛДАР ЦОЛТОН АХМАД НАСТАНД ТӨРӨӨС НЭМЭГДЭЛ, ХӨНГӨЛӨЛТ ОЛГОХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-02-02 Монгол Улсын хууль
3 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2012-01-19 Монгол Улсын хууль
4 АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТООЦОХ ТУХАЙ 2012-09-04 Монгол Улсын хууль
5 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ 1994-05-31 Монгол Улсын хууль
6 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ 1994-06-07 Монгол Улсын хууль
7 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ 1994-07-05 Монгол Улсын хууль
8 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ 1994-06-07 Монгол Улсын хууль
9 ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ 2016-02-05 Монгол Улсын хууль
10 ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2010-04-16 Монгол Улсын хууль
11 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ 1999-05-14 Монгол Улсын хууль
12 МАЛЧИН, ХУВИАРАА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧИЙН ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2017-02-02 Монгол Улсын хууль
13 Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхчүүдийг одонгоор шагнах, Улсын тэтгэврийг өргөтгөн нэмэгдүүлэх тухай хууль 1957-04-03 Монгол Улсын хууль
14 ОЛОН ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛЖ ӨСГӨСӨН ЭХИЙГ УРАМШУУЛАХ ТУХАЙ 2010-06-25 Монгол Улсын хууль
15 ТЭТГЭМЖИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ 2002-11-21 Монгол Улсын хууль
16 ЭХ, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, ЭЦЭГТ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ТУХАЙ 2017-06-30 Монгол Улсын хууль
17 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ЦАЛИН, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2006-02-03 25 Улсын Их Хурлын тогтоол
18 ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ӨӨРЧЛӨН ТОГТООХ ТУХАЙ 2012-02-16 19 Улсын Их Хурлын тогтоол
19 ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 22 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 22.2 ДАХЬ ЗААЛТ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ХОЛБОГДОХ ЗААЛТЫГ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХ ТУХАЙ МАРГААНЫГ ЭЦЭСЛЭН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ /Тогтоол/ 2006-10-11 04 Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
20 ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 22 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 22.2 ДАХЬ ЗААЛТ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ХОЛБОГДОХ ЗААЛТЫГ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХ ТУХАЙ МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ /Дүгнэлт/ 2006-06-22 08 Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
21 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗҮЙЛ, ЗААЛТ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ ХУУЛИУДЫГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 3 ДАХЬ ХЭСГИЙН ЗААЛТУУД МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХ ТУХАЙ МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ / Дүгнэлт / 1997-04-09 02 Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
22 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН 1997 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХ ТУХАЙ /Дүгнэлт/ 1998-02-24 02 Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
23 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 8 ДУГААР ЗҮЙЛ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ХОЛБОГДОХ ЗААЛТЫГ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХ ТУХАЙ МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ /Дүгнэлт/ 2010-10-27 05 Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
24 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ 2007-11-29 44 Улсын дээд шүүхийн тогтоол
25 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛСАН ХУУЛИУДЫН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ 2008-11-25 47 Улсын дээд шүүхийн тогтоол
26 АХМАД ДАЙЧДАД НЭГ УДААГИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ТУХАЙ 2005-05-25 109 Засгийн газрын тогтоол
27 АХМАД ДАЙЧИНД ОРОН СУУЦНЫ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2012-12-22 198 Засгийн газрын тогтоол
28 ТЭТГЭМЖ, ТУСЛАМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2012-11-24 136 Засгийн газрын тогтоол
29 ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2016-05-31 292 Засгийн газрын тогтоол
30 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, АСАРГААНЫ ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2016-05-31 293 Засгийн газрын тогтоол
31 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ахмад настанд “Насны хишиг олгох журам”/ 2017-01-25 31 Засгийн газрын тогтоол
32 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ, ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ ТОГТООХОД БАРИМТЛАХ САРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2017-09-13 251 Засгийн газрын тогтоол
33 ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДОР БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ, ХАЛУУН, ХҮНД НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2004-05-03 77 Сайдын тушаал
34 ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ /Энэ гарчигт 2016 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 1994-06-13 Монгол Улсын хууль
35 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-01-29 Монгол Улсын хууль
36 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2016-09-09 45 Улсын Их Хурлын тогтоол
37 “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл” батлах тухай 2017-05-31 42 Улсын Их Хурлын тогтоол
38 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖТАЙ ХОЛБОГДСОН ХУУЛИУДЫН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ХЭСЭГ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ 2001-12-05 448 Улсын дээд шүүхийн тогтоол
39 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгох журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар/ 2012-05-30 185 Засгийн газрын тогтоол
40 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хүнсний талон олгох журам/ 2010-12-06 160-265 Сайдын тушаал
41 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход шаардагдах баримт, бичгийг бүрдүүлэх, хянах/ 2010-05-31 163 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
42 ӨВЧТӨН САХИСНЫ ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2009-08-12 31 Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал

Мэдээ мэдээлэл