ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ

Татварын харилцаа Хувь хүний орлогын албан татвар

Тухайн татварын жилд албан татвар ногдох орлого олсон хувь хүний орлого, эсхүл тийм орлого олоогүй ч хуульд заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий Монгол Улсад оршин суугч Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн албан татвар төлөгч байна. /Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 5 дугаар зүйл 5.1 дэх хэсэг/

Асуудлыг шийдвэрлэх байгууллага

Татвар төлөгч та татварын улсын байцаагчийн шийдвэртэй холбоотой гомдлыг тухайн байцаагчийг шууд харьяалах татварын албаны даргад хандан гаргана. /Татварын ерөнхий хуулийн 72 дугаар зүйл 72.1.1 дэх хэсэг/


http://www.e-khutuch.mn/guide/print/9/253/decide_org