ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ

Татварын харилцаа Хувь хүний орлогын албан татвар

Тухайн татварын жилд албан татвар ногдох орлого олсон хувь хүний орлого, эсхүл тийм орлого олоогүй ч хуульд заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий Монгол Улсад оршин суугч Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн албан татвар төлөгч байна. /Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 5 дугаар зүйл 5.1 дэх хэсэг/

Асуудлыг шийдвэрлэх дараалал

Албан татвар төлөгчийг бүртгэх:

  • албан татвар төлөгч нь тухайн нутаг дэвсгэрийнхээ татварын албанд бүртгүүлж, татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар авах;
  • албан татвар төлөгч нь татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар авахдаа бүртгэлийн маягт авч бөглөх;
  • татварын алба нь татвар төлөгчийн дугаар бүхий гэрчилгээг татвар төлөгчид олгох;
  • суутгагч нь иргэнд орлого олгох бүрдээ түүний татвар төлөгчийн дугаарыг орлого олгосон тухай баримтад тэмдэглэж, иргэн бүрт олгосон орлого, түүнд ногдуулан суутгасан албан татварын хэмжээг тухайн нутаг дэвсгэрийн татварын албанд улирал тутам өссөн дүнгээр гаргаж мэдэгдэх.

http://www.e-khutuch.mn/guide/print/9/253/decide_order