ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ

Хууль зүйн мэдээлэл, туслалцаа Хууль зүйн зөвлөгөө

Хууль зүйн зөвлөгөө

Хуулийн зохицуулалт

Хууль зүйн зөвлөгөө

  1. Хуульч нь хараат бус байж, үнэн бүрэн ойлгомжтой байдлаар зөвлөгөөг өгнө.
  2. Хуульч нь хууль зүйн зөвлөгөө өгөхдөө үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдалтай холбогдож болох хууль тогтоомж төдийгүй ёс суртахуун, улс төр, нийгэм, эдийн засгийн зэрэг бусад хүчин зүйлийн талаар дурдаж болно.  
Асуудлыг шийдвэрлэх байгууллага

Монголын хуульчдын холбоо, Монгол Улсын Их Сургууль- Хууль зүйн сургуулийн дэргэдэх клиник сургалтын төв,

 

Асуудлыг шийдвэрлэх дараалал
Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа
Асуудлыг шийдвэрлээгүй тохиолдолд гомдол гаргах

 Хууль зүйн зөвлөгөө

  1. Хуульч нь хараат бус байж, үнэн, бүрэн, ойлгомжтой байдлаар зөвлөгөөг өгнө.
  2. Хуульч нь хууль зүйн зөвлөгөө өгөхдөө үйлчлүүлэгчийн нөхцөл байдалтай холбогдож болох хууль тогтоомж төдийгүй ёс суртахуун, улс төр, нийгэм, эдийн засгийн зэрэг бусад хүчин зүйлийн талаар дурдаж болно.  

http://www.e-khutuch.mn/guide/print/5/106/all