ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ

Шүүхийн бус журмаар маргааныг шийдвэрлэх арга /эвлэрүүлэн зуучлал/ Эвлэрүүлэн зуучлагч

Асуудлыг шийдвэрлэх дараалал

Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгох эрх талуудад байна. Талууд эвлэрүүлэн зуучлах нэг ажиллагаанд нэг, эсхүл хэд хэдэн эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгож болох хуулийн зохицуулалт нь “талууд өөрсдийн ашиг сонирхолд нийцэхүйц шийдлийг олоход нь зуучлагч дэмжлэг үзүүлж, тэдгээрийн хоорондын харилцааны зөрчил, маргааныг эвийн журмаар, шуурхай, зардал багатай зохицуулах” тухай эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны зорилгыг хангахад оршино.

Анхан шатны шүүх дээр орон тооны болон орон тооны бус эвлэрүүлэн зуучлагч ажиллах бөгөөд талууд хэд хэдэн эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгосон бол тэдгээр нь хамтран эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа явуулна. Мөн эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг эмх цэгцтэй, зохион байгуулалт сайтай, талуудын тусын тулд явуулах зорилгын үүднээс эвлэрүүлэн зуучлагчид дотроосоо ахлах эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгоно.

Орон тооны бус эвлэрүүлэн зуучлагчийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, хүний нөөцийн удирдлагыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон тухайн шүүхийн Тамгын газар хариуцаж, холбогдох төсвийг тухайн шүүхийн төсвөөс гаргана.


http://www.e-khutuch.mn/guide/print/19/337/decide_order