ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ

Иргэний хэргийг шүүхээр хянан шийдвэрлэх ажиллагаа Иргэний хэргийг анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

Иргэний хэргийг анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлэх ажиллагаа гэдэг нь шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэсэн шүүгч хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж анхан шатны шүүхийн шийдвэр гаргах хүртэлх ажиллагаа хамаарна.

Хуулийн зохицуулалт

Нэхэмжлэлийг хүлээн авч, хэрэг үүсгэсэн шүүгч дараахь ажиллагааг явуулдаг: /ИХШХШтХуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.1/

  • зохигч, гуравдагч этгээд, тэдгээрийн төлөөлөгч буюу өмгөөлөгчид шаардлага ба татгалзлаа үндэслэж буй нотлох баримтаа өөрөө гаргаж нотлох үүрэгтэйг танилцуулж, эдлэх эрхийг нь тайлбарлан өгөх;
  • нэхэмжлэлийн хувийг хариуцагчид гардуулах;
  • эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны талаарх мэдээллийг бүрэн өгч, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бүх шатанд эвлэрэх, эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслалцаа авах боломжтойг сануулах

Иймээс та нэхэмжлэлийн шаардлагын үндэслэл болгож буй нотлох баримтаа нотариотоор баталгаажуулан шүүхэд гаргаж өгөх үүрэгтэй бөгөөд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бүх шатанд хариуцагчтай эвлэрэх боломжтой.


http://www.e-khutuch.mn/guide/print/16/307/law