ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ

Иргэний хэргийг шүүхээр хянан шийдвэрлэх ажиллагаа Иргэний хэргийг анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

Иргэний хэргийг анхан шатны шүүхээр хянан шийдвэрлэх ажиллагаа гэдэг нь шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэсэн шүүгч хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж анхан шатны шүүхийн шийдвэр гаргах хүртэлх ажиллагаа хамаарна.

Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа

Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх хуулиар өөр хугацаа тогтоогоогүй бол хэрэг үүсгэсэн өдрөөс хойш 60 хоног, давж заалдах болон хяналтын шатны шүүхээс хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр ирүүлсэн бол шүүгч хэргийг хүлээж авснаас хойш 30 хоногийн дотор тус тус шийдвэрлэдэг бөгөөд хугацааг тухайн шүүхийн шүүгчдийн зөвлөлгөөнөөс нэг удаа 30 хүртэл хоногоор сунгаж болно. Мөн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байх явцад хариуцагчтай эвлэрэхээр болсон тохиолдолд шүүх иргэний хэрэг үүсгэснээс хойш явагдах эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны хугацааг Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1-т заасны дагуу буюу 30 хоногоор тогтоодог бөгөөд  гэхдээ уг хугацаа хэрэг шийдвэрлэх ерөнхий хугацаан дотор байна. /ИХШХШтХуулийн 71 дүгээр зүйл/


http://www.e-khutuch.mn/guide/print/16/307/decide_time