ТА үүнийг мэдэх үү?

2021 оны 04 сарын 26

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс хууль тогтоомж болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон актад иргэн таны мэдвэл зохих зохицуулалт, хязгаарлалт хэрхэн туссаныг танилцуулдаг “Та үүнийг мэдэх үү?” цахим цувралыг бэлтгэн хүргэдэг.

Энэ удаа “Та үүнийг мэдэх үү?” цувралаар Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулиас хэсэгчлэн бэлтгэлээ.

Мэдээ мэдээлэл